Промоции

Нови продукти

Справянето със стреса има директно отношение към здравето и благополучието на хората . В много случаи обаче, многократните неуспешни опити за справяне с различните видове стрес, могат да се отразят негативно върху психиката на личността. Тогава започват в пълна сила да се проявават стотиците симптоми на дисбаланс в нервната система- тъга, апатия, страх, чувства на вина, потиснатост, меланхолия, депресия, паник атаки, безсъние, болки на физичес
Съществен момент в теорията за психичния стрес е проблемът за справянето със стреса. Справянето се дефинира като когнитив-ни и поведенчески усилия за минимизиране на отрицателните пос-ледици за личността и управляване (владеене, преодоляване, пона-сяне, редуциране и т.н.) несъответствията на взаимоотношението “личност–среда”
Последиците от стреса в организацията могат да се обобщят в две групи. В първата група попадат последиците в индивидуален план, за отделния служител. Към втората група влизат последиците за организацията като социален субект.
Втората голяма група последици от стреса в организацията се отнасят до самата нея. Към тях можем да отнесем от една страна последиците, свързани с нейното функциониране. Те са влошаване на качеството на работата, понижаване на морала на служителите, увеличаване на аварийността и инцидентите, повишена конфликтност, текучество на служители, отсъствия от работа, понижен авторитет на организацията в широката социална среда. От друга страна, последств
  • 1
  • 2
Показване 16 до 20 от 20 (2 Страници)